Studium

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO PRAHA je součástí skupiny škol PRIGO, která má již více než 25letou zkušenost s poskytováním všeobecného gymnaziálního vzdělávání. LPG PRIGO PRAHA se pak zaměřuje na ty žáky, kteří se cítí být profilováni směrem k přírodním vědám a příbuzným disciplínám. Výuka, která je ukončená maturitou, probíhá pouze v denní formě na základě Školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s povinným Rámcovým vzdělávacím programem vycházejícím ze zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Naše žáky připravujeme zejména na dalším studium na vysokých školách, a to nejen v Česku, ale také v zahraničí. PRIGO spolupracuje s více než 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). Naše žáky podporujeme také v jejich mimoškolních aktivitách, které jsou důležitým předpokladem pro jejich uplatnění na zahraničních vysokých školách, ale také pro uplatnění v dalším životě jako takovém.

Obecné informace

Gymnázium čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41

Obor všeobecného čtyřletého gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli nastoupit ke studiu na gymnázium po skončení povinné školní docházky na základní škole. Jedná se o žáky, kteří chtějí mít klasické gymnaziální vzdělání, ale cítí se být profilováni směrem k přírodovědným disciplínám.

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Profilace

Jako jediné gymnázium v regionu se soustředíme na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s lékařskými a přírodovědnými obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Gymnázium spolupracuje s pedagogy z přírodovědných, lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a naši žáci se zapojí do mnoha projektů z této oblasti. Na rozdíl od středních škol zdravotnického a podobného zaměření nepřipravujeme žáky na výkon souvisejících povolání po střední škole, ale soustředíme se zcela na možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme žáky školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který kromě přírodovědného zaměření bude mít také vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled, což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy na samotném žákovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy.

Aktuálně žákům nabízíme dvě profilace související se zaměřením gymnázia. Jedná se o profilaci směrem k lékařským, farmaceutickým a veterinárním oborům a o profilaci směrem k oborům přírodovědným a technickým. Naši žáci se profilují prostřednictvím vhodné volby volitelných předmětům ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. S vhodnou volbou předmětů jim pomohou výchovný poradce a pedagogové vyučující jednotlivé volitelné předměty.

Prohlédněte si učební plán.

Studium bez školného a stipendium

Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s lékařským a přírodovědným zaměřením. S ohledem na členství ve skupině PRIGO a naši snahu o zvýšení dostupnosti vzdělání je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022, na základě rozhodnutí ředitele školy, školné hrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po celou dobu studia. Standardní školné je přitom stanoveno na 9.900 Kč měsíčně.

Stipendium

Stipendijní fond PRIGO umožňuje poskytovat sociální i prospěchová stipendia nebo financovat školné jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře projektové i občanské či charitativní činnosti žáků, studentů i pedagogů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Stipendijní fond PRIGO umožňuje získat grantové prostředky i třetím osobám mimo skupinu PRIGO, pokud jsou splněny zadávací podmínky. O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická rada PRIGO (SRP).

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO PRAHA poskytuje prospěchová nebo projektová stipendia. Prospěchové stipendium obdrží každý žák nebo student bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. Obvyklá výše prospěchového stipendia se pohybuje mezi 500 až 2.000 Kč měsíčně. Projektové stipendium obdrží každý žák nebo student, který obhájí svůj vědecký, nebo jiný projekt a zaváže se k jeho řešení. Obvyklá podpora projektů je mezi 10.000 až 50 000 Kč ročně.

Za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia nebo v případě složení maturitní zkoušky s vyznamenáním jsou také udělována zajímavá stipendia.