Přijímací řízení

První kolo přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2021/2022 je stanoven na 1. 3. 2021. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1. 3. 2021. Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 1. 3. 2021 na e-mail praha@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Dny otevřených dveří

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci byl den otevřených dveří plánovaný na 6. 2. 2021 zrušen.  
Individuální návštěvu si však můžete domluvit kdykoliv na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném zde.

Termíny přijímacích zkoušek pro první kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení proběhnou v budově Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO PRAHA (Školní 338, 273 08 Pchery) ve dnech 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT, a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímací zkoušky, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 19. 4. 2021, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, a to
1) jednotné (státní) přijímací zkoušky,
2) školní přijímací zkoušky.

Za obě uvedené části přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 1000 bodů. Za část jednotné (státní) přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů a za část školní přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 900 bodů. Uchazeč je povinen konat jednotnou (státní) přijímací zkoušku nebo školní přijímací zkoušku a nemůže být přijat pouze na základě níže uvedeného kritéria pro uznání přijímací zkoušky.

Uznání školní přijímací zkoušky

Školní přijímací zkouška může být uchazeči uznána (prominuta) a uchazeč obdrží maximální počet 900 bodů bez nutnosti absolvovat Test obecných studijních předpokladů, viz níže, pokud splní alespoň jedno z následujících kritérií. V případě žádosti o uznání školní přijímací zkoušky na základě níže uvedených bodů 4-8 je nutnou podmínkou přiložení čestného prohlášení s přílohami (ke stažení zde). Toto čestné prohlášení je nedílnou součástí přihlášky.

Kritéria pro uznání školní přijímací zkoušky

1) Průměrný prospěch uchazeče ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,3 (v obou ročnících se dokládá pouze prospěch za první pololetí).
2) Průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,2 (v obou ročnících se dokládá pouze prospěch za první pololetí).
3) Průměrný prospěch alespoň ze tří předmětů, kterými jsou Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis nebo Zeměpis, v deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,0 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě není větší než 1,5 (v obou ročnících se dokládá pouze prospěch za první pololetí).
4) Umístění uchazeče na 1.-5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentních soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.).
5) Složení certifikované jazykové zkoušky uchazečem z anglického, německého, francouzského nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS).
6) Aktuální a doložené členství v Mense ČR (hodnota IQ uchazeče je vyšší nebo rovna 130).
7) Umístění uchazeče v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu vzdělávání na základní škole.
8) Rozhodnutí ředitele Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO PRAHA na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele.

V případě, že je uchazeč hodnocen podle průměrného prospěchu uvedeného v bodech 1-3, dokládá pouze pololetní vysvědčení za poslední dva ročníky. Pokud uchazeč nebyl hodnocen v některém dokládaném pololetí klasifikačním stupněm (známkou) a bylo-li využito pouze slovní hodnocení, požádá uchazeč základní školu také o hodnocení klasifikačním stupněm (známkou). Dle § 51 odst. 3 školského zákona je základní škola povinna pro účely přijímacího řízení na střední školu převést slovní hodnocení do klasifikace.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná (státní) přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů, a to z Českého jazyka a literatury (ukázka zde) a Matematiky (ukázka zde). Za plný počet bodů z jednotlivých didaktických testů získá uchazeč maximálně 50 bodů. Nejvyšší možný počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku je tedy 100 bodů v případě bezchybných odpovědí na všechny otázky v obou testech.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška se skládá z Testu obecných studijních předpokladů – OSP (ukázka zde). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 900 bodů.

Uchazeči, kteří se zúčastní prvního kola přijímací zkoušky, budou na základě hodnocení obou částí přijímací zkoušky seřazeni podle výsledku přijímací zkoušky. Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří získají v souhrnu z obou částí přijímací zkoušky alespoň 980 bodů a umístí se v intervalu od prvního místa po místo, které odpovídá pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci kapacity stanovené pro první kolo přijímacího řízení. Přijati budou také uchazeči, kteří dosáhnou stejného bodového hodnocení jako poslední uvedený uchazeč. V případě, že se uchazeči umístí na stejném místě, rozhodne o pořadí průměrný prospěch.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Pro školní rok 2021/2022 je předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru čtyřletého gymnázia stanoven na 30. Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší, než je výše uvedeno, může ředitel školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání jednotné nebo školní přijímací zkoušky a přijati budou všichni uchazeči. V případě nekonání jednotné přijímací zkoušky má uchazeč právo využít obě zákonné možnosti konání jednotné přijímací zkoušky na střední škole, kde si podal druhou přihlášku.