Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO PRAHA

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO PRAHA je členem skupiny PRIGO, která patří k nejsilnějším a nejúspěšnějším uskupením na vzdělávacím trhu v České republice. Školy PRIGO mají nezastupitelné místo na všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolním vzděláváním a vysokoškolským studiem konče, a ve všech svých aktivitách vycházejí z unikátního certifikovaného vzdělávacího přístupu PriorityGO. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Na LPG PRIGO PRAHA ve vzdělávání i mimoškolních aktivitách klademe v souladu s přístupem PriorityGO důraz na rozvoj kritického myšlení našich žáků, internacionalizaci a jazykové vzdělávání, nové technologie a digitalizaci, environmentální výchovu a etický přístup k životu či mezigenerační výměnu zkušeností a respektu. Zřizovatelem gymnázia je Vysoká škola PRIGO, což nám umožňuje u žáků vedle znalostí rozvíjet také dovednosti a kompetence, které jsou předpokladem pro úspěšné studium na vysoké škole. Na to jsou tak naši absolventi skvěle připraveni.

LPG PRIGO PRAHA poskytuje vzdělání ve třídách čtyřletého gymnázia. Naším cílem je vzdělávat zejména žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Vhodnou volbou volitelných předmětů se pak mohou dále profilovat směrem k lékařským, farmaceutickým a veterinárním oborům, nebo směrem k oborům přírodovědným a technickým. Prohlédněte si našeho průvodce studiem na LPG PRIGO PRAHA a také průvodce vzděláváním se skupinou PRIGO.

Kam po gymnáziu?
Přestože se může zdát, že otázka „Co potom?“ je předčasná, opak je pravdou. Úkolem gymnázia je připravit žáky především na další studium na vysoké škole. Tento úkol je pro nás zásadní a naším cílem je v tomto ohledu snaha o to, aby po absolvování gymnázia měli naši žáci otevřených tolik dveří k dalšímu studiu, kolik jen lze. Neomezujeme se proto pouze na přípravu pro další studium na českých vysokých školách, ale také na vysokých školách zahraničních. Jak na to?

  1. Základem je cizí jazyk – na výuce se podílejí rodilí mluvčí, zajišťujeme mezinárodní mobility a další prvky internacionalizace
  2. Aktivita mimo školu se počítá – podporujeme mimoškolní aktivity žáků, přispíváme na jejich dobrovolnickou a charitativní činnost, ekologické aktivity, setkávání s osobnostmi včetně zahraničních nebo debatní kluby
  3. In je ten, kdo je on-line – ve výuce používáme špičkové ICT, připravujeme žáky na e-learning, práci s informačními a databázovými systémy a on-line komunikaci, a to i v cizím jazyce
  4. Učení je hra a zvídavost se cení – spoléháme na komplexní výukové metody, které v sobě propojují různé prvky didaktického systému, zejména pak metody rozvíjející kritické myšlení žáků a jejich přirozenou touhu po znalostech, metody kooperativní výuky a projektového vyučování
  5. Kdo je připraven, není překvapen – učíme žáky, jak se efektivně učit a umět se získanými znalostmi pracovat v dalším studiu i životě