Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO PRAHA

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO PRAHA je členem skupiny PRIGO, která patří k nejsilnějším a nejúspěšnějším uskupením na vzdělávacím trhu v České republice. Školy PRIGO mají nezastupitelné místo na všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolním vzděláváním a vysokoškolským studiem konče, a ve všech svých aktivitách vycházejí z unikátního certifikovaného vzdělávacího přístupu PriorityGO. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Na LPG PRIGO PRAHA ve vzdělávání i mimoškolních aktivitách klademe v souladu s přístupem PriorityGO důraz na rozvoj kritického myšlení našich žáků, internacionalizaci a jazykové vzdělávání, nové technologie a digitalizaci, environmentální výchovu a etický přístup k životu či mezigenerační výměnu zkušeností a respektu. Zřizovatelem gymnázia je Vysoká škola PRIGO, což nám umožňuje u žáků vedle znalostí rozvíjet také dovednosti a kompetence, které jsou předpokladem pro úspěšné studium na vysoké škole. Na to jsou tak naši absolventi skvěle připraveni.

LPG PRIGO PRAHA poskytuje vzdělání ve třídách čtyřletého gymnázia. Naším cílem je vzdělávat zejména žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Vhodnou volbou volitelných předmětů se pak mohou dále profilovat směrem k lékařským, farmaceutickým a veterinárním oborům, nebo směrem k oborům přírodovědným a technickým. Prohlédněte si našeho průvodce studiem na LPG PRIGO PRAHA a také průvodce vzděláváním se skupinou PRIGO.

Kam po gymnáziu?
Přestože se může zdát, že otázka „Co potom?“ je předčasná, opak je pravdou. Úkolem gymnázia je připravit žáky především na další studium na vysoké škole. Tento úkol je pro nás zásadní a naším cílem je v tomto ohledu snaha o to, aby po absolvování gymnázia měli naši žáci otevřených tolik dveří k dalšímu studiu, kolik jen lze. Neomezujeme se proto pouze na přípravu pro další studium na českých vysokých školách, ale také na vysokých školách zahraničních. Jak na to?

  1. Základem je cizí jazyk – na výuce se podílejí rodilí mluvčí, zajišťujeme mezinárodní mobility a další prvky internacionalizace
  2. Aktivita mimo školu se počítá – podporujeme mimoškolní aktivity žáků, přispíváme na jejich dobrovolnickou a charitativní činnost, ekologické aktivity, setkávání s osobnostmi včetně zahraničních nebo debatní kluby
  3. In je ten, kdo je on-line – ve výuce používáme špičkové ICT, připravujeme žáky na e-learning, práci s informačními a databázovými systémy a on-line komunikaci, a to i v cizím jazyce
  4. Učení je hra a zvídavost se cení – spoléháme na komplexní výukové metody, které v sobě propojují různé prvky didaktického systému, zejména pak metody rozvíjející kritické myšlení žáků a jejich přirozenou touhu po znalostech, metody kooperativní výuky a projektového vyučování
  5. Kdo je připraven, není překvapen – učíme žáky, jak se efektivně učit a umět se získanými znalostmi pracovat v dalším studiu i životě

Mezinárodní spolupráce

Naši žáci budou mít možnost zapojit se do projektu DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let přes dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech, kterými jsou rozvoj talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružná expedice ve třech úrovních. Účastníci mohou při splnění programu získat mezinárodně uznávaný certifikát DofE.

PRIGO spolupracuje s více než 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem přes americké školy a několika čínskými školami konče. Mezinárodní výměna žáků, studentů a pedagogů přispívá k dalšímu rozvoji jejich jazykových kompetencí a vzdělávání na našich školách pak získává mezinárodní rozměr. Žákům, studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé i delší studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí.

Talentovaní žáci

Podstatou a klíčovým úkolem našeho gymnázia je nejen zajistit úspěšný profesní život žáka prostřednictvím jeho vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na vysoké škole, ale také podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem jak školních, tak mimoškolních aktivit. V řadách našich žáků se setkáváme s aspiranty na studium lékařských, veterinárních nebo farmaceutických oborů, kteří i při všeobecném gymnaziálním vzdělávání projevují hlubší zájem o matematiku, fyziku, chemii, biologii nebo např. geografii či technické obory. U těchto talentovaných žáků jejich zájem podporujeme a pomáháme jim nalézt vhodnou specializaci tak, aby se jejich nadání mohlo co nejlépe rozvinout. Pracujeme také s žáky, kteří jsou nadáni tzv. dvojí výjimečností, a pomáháme jim s ní pracovat, a to i díky našemu specializovanému pracovišti CEMNAS při Vysoké škole PRIGO.

Pedagogové

Školy PRIGO vycházejí z citátu: “Každá škola je tak dobrá, jak dobří jsou její žáci. A žáci jsou většinou tak dobří, jak fundovaní jsou jejich učitelé.” My si pak vážíme našich pedagogů, kteří tvoří stabilní a pro věc zapálený kolektiv. Soustředíme se na vytvoření podmínek pro profesorský sbor, materiální zabezpečení a personální rozvoj. To umožňuje, že aprobovaní učitelé jsou vybírání jen z těch nejlepších středoškolských pedagogů náročnými výběrovými řízeními. Učitelé jsou hodnoceni pravidelně nejen ze strany vedení gymnázia, ale také žáky z pohledu jejich odborných kompetencí, způsobu předávání znalostí a schopností sociálního vystupování. Výsledky žáků u přijímacích zkoušek na vysokou školu a u státních maturit jsou také jedním z důležitých objektivních hodnoticích kritérií.

Mentoring

Jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech školách PRIGO, je osobní přístup. S ohledem na propojení škol skupiny PRIGO máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo, který posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na novou úroveň. Cílený mentoring tohoto systému propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO, a rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snazší integraci mentorovaných.

Na to, jak vypadá mentoring ve školách PRIGO, se můžete podívat zde.

Projekty

Školy skupiny PRIGO jsou úspěšnými řešiteli desítek projektů financovaných z prostředků Evropské unie, regionálních i národních operačních programů, jednotlivých ministerstev ČR, územních samosprávných celků, ale také agentur podporujících vědu a výzkum. Řešíme české i mezinárodní projekty rozvojové spolupráce, vědecko-výzkumné projekty, investiční projekty, projekty na podporu inovací ve vzdělávání a řadu dalších.

LPG PRIGO PRAHA je aktuálně řešitelem rozvojového projektu financovaného z prostředků OP VVV pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016748. Tento projekt je zaměřen na kombinaci témat, jako jsou personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Jobs & Projects

Školy PRIGO jsou největším vzdělávacím uskupením v České republice, které se neustále dynamicky rozvíjí. Jsme stabilním zaměstnavatelem, který nabízí mnoho příležitostí k osobnímu růstu. Rádi v našich řadách přivítáme další kolegy, kteří s námi chtějí sdílet filozofii PriorityGO a budovat školu pro život, jaký bude. I my děláme chyby, ale snažíme se zlepšovat a učit se od těch nejlepších. Každý nový člen rodiny PRIGO nám pomáhá, obohacuje nás a posouvá dál. Jste-li ochotni tvrdě pracovat a měnit svět vzdělávání s námi, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Pokud vám však jde pouze o to získat práci a nemáte zájem posouvat dál sebe ani ostatní, obraťte se raději na někoho vhodnějšího.

Životopisy zasílejte, prosím, e-mailem na níže uvedenou adresu. V předmětu e-mailu a životopisu uveďte také typ školy nebo pozici, na které byste chtěli pracovat. Pokud máte projekt, o kterém si myslíte, že by nás mohl zajímat, určitě se také ozvěte nebo nám jej rovnou pošlete spolu se svým životopisem.

Kontakt pro zaslání pracovní nabídky nebo projektu:

Irena Němečková
E job@prigo.cz
M +420 603 377 818